Ulga na powrót w ramach Polskiego Ładu – najważniejsze informacje

Ulga na powrót w ramach Polskiego Ładu – najważniejsze informacje

Ulga na powrót to potoczna nazwa preferencji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych właśnie od tego dnia.

Na czym polega ulga na powrót?

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów z pracy na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Ulga obejmuje przychody:

 • do których ma zastosowanie:
 • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
 • jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,
 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,
 • uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi może skorzystać osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:                                       

 • uzyskała przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
 • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • miała miejsce zamieszkania:
 • nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: podatki.gov.pl

Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments